Ustawa o NABE szansą dla ASI

23 sie 2023

Obserwując ostatnie prace legislacyjne należy stwierdzić, że ustawodawca wsłuchał się w głosy środowiska reprezentującego rynek kapitałowy i uwzględnił część postulatów zmierzających do zachowania klimatu dalszego rozwoju inwestycji prywatnych w Polsce.

Ku zaskoczeniu przedstawicieli funduszy inwestycyjnych i inwestorów proponowane zmiany nie zostają wprowadzone bezpośrednio do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi a poprzez wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Zmiany, które miałaby wprowadzić projektowana ustawa o NABE w odniesieniu do ASI polegają na:

 1. ponownej zmianie definicji legalnej inwestora ASI – po zmianie za inwestora ASI uważany byłby podmiot, który posiada prawa uczestnictwa w ASI. Tym samym, usunięty miałby zostać wymóg spełnienia kryteriów klienta profesjonalnego. Po usunięciu znacznej części wprowadzonego uprzednio przepisu, w szczególności w zakresie konieczności posiadania statusu klienta profesjonalnego przez inwestora ASI, ustawodawca zdecydował się nie rezygnować zupełnie z wprowadzanej zmiany i określić przypadki, w których inwestor ASI nie musi spełniać tego wymogu, o czym poniżej.
  2. wyodrębnieniu sytuacji, w których inwestor ASI nie jest zobligowany do posiadania statusu klienta profesjonalnego. Ustawodawca przyjął, że wymóg posiadania statusu klienta profesjonalnego nie będzie miał zastosowania, jeśli inwestor ASI (rozumiany jako posiadający prawa uczestnictwa w ASI):
  • nabył albo objął akcje ASI w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni (w takim przypadku nie stosuje się wymogu zgodnie z którym osoba fizyczna może zostać uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość wkładu do ASI jest nie mniejsza niż 60 000 euro), lub
  • nabył lub objął akcje ASI, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub
  • alternatywna spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, o którym mowa
  w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760 (zezwolenie to dotyczy Europejskich Długoterminowych Funduszy Inwestycyjnych, nie AFI),
  3. dodaniu postanowienia, zgodnie z którym osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeśli wartość wkładu do ASI będzie wynosić co najmniej 60 000 euro w przeliczeniu na polskie złote według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wniesienia wkładu albo udziału. Ustawodawca zdecydował się jednak na niestosowanie tego wymogu, jeśli co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, co może mieć najistotniejszy wpływ na dalsze funkcjonowanie ASI na rynku kapitałowym,
  4. wprowadzeniu ograniczenia dla osób fizycznych, które chcą uzyskać status klienta profesjonalnego poprzez zaznaczenie, że środki na wniesienie wkładu albo udziału nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnych charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI albo jednostką powiązaną z tymi podmiotami, przy czym wymogu tego nie stosuje się, jeśli co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni co z pewnością stanowić będzie pewnego rodzaju ułatwienie dla osób fizycznych w uzyskaniu środków na wniesienie wkładu albo udziału,
  5. zastrzeżeniu, że czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI prowadząca do przeniesienia tych praw albo uprawnień na podmiot inny niż inwestor ASI oraz zarządzający tą ASI wymaga zgody wyrażonej w formie pisemnej przez zarządzającego ASI, który może jednak nie wyrazić zgody na taką czynność jeśli podmiot (na którego rzecz przeniesienie miałoby być dokonane) nie spełnia warunków pozwalających na uznanie go za klienta profesjonalnego. Pamiętać przy tym należy, że czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody zarządzającego ASI byłaby nieważna i nie wywoływałaby skutków prawnych. Jednakże, jak zaznacza ustawodawca w projekcie ustawy o NABE wymogu tego nie stosuje się w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Nadzieja dla ASI

W świetle prac podejmowanych nad ustawą o NABE optymistycznie stwierdzić należy, że jeszcze jest nadzieja, aby ustawodawca zreflektował się i doprowadził do wprowadzenia zmian, które pozwolą ASI posiadającym status spółek publicznych funkcjonować w obrocie, jednocześnie nie narażając inwestorów na ogromne straty finansowe. Pozostaje więc obserwować zmiany i liczyć na to, że ustawodawca zakończy proces legislacyjny przed końcem swojej kadencji.

Kancelaria Ślisz-Sandecka Kozioł & Partnerzy

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Venture Capital po zmianie ustawy

Venture Capital po zmianie ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 13 lipca 2023 r. nowelizacja ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) wprowadza istotne zmiany dla ASI i rynku VC.

Bezpieczne lądowiska dla dronów DROP DRONE

Bezpieczne lądowiska dla dronów DROP DRONE

Błyskawiczny rozwój transportu dronami wymaga tworzenia odpowiedniej infrastruktury, w tym – bezpiecznych lądowisk w obszarze aglomeracji miejskich. To właśnie cel projektu DROP DRONE.

EH MovieStudio rozrusza motion capture

EH MovieStudio rozrusza motion capture

Za realistycznym ruchem animowanych postaci kryje się technologia motion capture, w skrócie – mocap. Zrewolucjonizowała przemysł filmowy i gamingowy, a od dzisiaj w rej rewolucji będzie miał swój udział Fundusz Scanderia Venture i Kancelaria Ślisz-Sandecka Kozioł & Partnerzy!

Poliwater ułatwi pracę ortopedom

Poliwater ułatwi pracę ortopedom

Beata Kroczek dzięki inwestycji Funduszu Scanderia Venture i wsparciu Kancelarii Ślisz Sandecka Kozioł & Partnerzy postawi kolejny, pewny krok by opieka medyczna w przypadku urazów i złamań kończyn była przyjaźniejsza dla pacjentów i ortopedów.