Specjalizacje – główne obszary praktyki

Fundusze inwestycyjne

Dążąc do zagwarantowania efektywnej obsługi procesu inwestycyjnego świadczymy pomoc prawną na rzecz funduszy inwestycyjnych typu Venture Capital, Private Equity, Aniołów Biznesu oraz podmiotów inwestującym w projekty badawczo-rozwojowe (B+R) znajdujące się na etapie wczesnozalążkowym (seed fund). Koncentrując się na misji ukierunkowanej w rozwój nowoczesnych przedsięwzięć, angażujemy się w przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, począwszy od Term Sheetu, przygotowaniu i weryfikacji umowy inwestycyjnej, zmiany umowy spółki, poprzez udział w negocjacjach oraz zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Proces ten poprzedza zwykle doradztwo związane z opracowaniem struktury prawnej wejścia inwestora w spółkę oraz przeprowadzenie badania due diligence prawnego.

Wsparcie prawne we wskazanej dziedzinie wymaga od nas elastycznego podejścia i łączenia kompetencji ze sfery prawa korporacyjnego, własności intelektualnej z wiedzą o komercjalizacji i prawnych aspektach finansowania inwestycji.

Startupy

Tworzymy zaplecze prawne dla innowacyjnych przedsięwzięć dbając o to, aby prawo nie było przeszkodą, a akceleratorem na drodze ich rozwoju. Wspomagamy rozwój nowatorskich idei bacząc na to, by przybrały kształt i formę obudowaną w odpowiednią formę i strukturę prawną. Zapewniamy wsparcie prawne przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, pomagając im w zakładaniu spółek, tworzeniu struktury kapitałowej na etapie wejścia i wyjścia z inwestycji, wspieramy w negocjacjach z inwestorami.

Przy obsłudze transakcji kapitałowych z udziałem startupów przeprowadzamy due diligence prawne, opracowujemy Term Sheet’y, umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników, a także zapewniamy wsparcie post-trasakcyjne na etapie exitu inwestora lub foundera z inwestycji.

Korzystając ze współpracy z funduszami inwestycyjnymi oraz licznymi platformami akcelerującymi startupy, uznając networking za wartość dodaną, pomagamy startupom w znalezieniu inwestora. Naszym wsparciem obejmujemy doradztwo na każdym etapie rozwoju startupu, co pozwala na wykorzystanie sprawdzonych, jednakże każdorazowo indywidulanie dostosowanych, mechanizmów ochrony prawnej.

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie nowatorskiego doradztwa dla różnych sektorów gospodarki. Jako specjaliści, rozumiejąc specyfikę biznesu naszych Klientów, wypracowujemy rozwiązania uwzględniające realia, jakie stawia przed nimi dzisiejszy rynek.

Ustalając założenia konkretnej umowy, podejmujemy się opracowania jej wzoru, dostosowania postanowień do zastałego stanu prawnego. Wspieramy Klientów nie tylko na etapie weryfikacji umowy, czy negocjowania jej treści, ale także na etapie jej wykonywania i egzekwowania wpisanych postanowień, w szczególności tych immanentnie związanych z realizacją uprawnień do dochodzenia przysługujących naszym Klientom należności.

Dodatkowo naszym Klientom proponujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń swoich wierzytelności i praw wynikających z dokonywanych transakcji w ten sposób, aby uniknąć konieczności dochodzenia ich w postępowaniu sądowym lub postępowanie takie skrócić do minimum.

Dokonując analizy umowy, zwracamy uwagę na ryzyka prawne, jakie generuje jej zawarcie, tworząc dla Klientów listę zastrzeżeń oraz wskazując, w jaki sposób mitygować niosące jej zawarcie ryzyko.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, co pozwala nam szyć rozwiązania na miarę ich potrzeb.

Rozwiązywanie sporów

Prowadzenie sporów sądowych jako wpisujących się w nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej stanowi jeden z problematycznych obszarów, w ramach którego staramy się zapewnić bieżące wsparcie naszym Klientom. Każdorazowo przed podjęciem pomocy w rozwiązaniu sporu, staramy się ustalić jego przyczyny oraz zogniskować punkty zapalne mogące powstać na skutek wdania się w spór. W sytuacjach, w których jest to możliwe, dążymy do polubownego zakończenia sporu, oferując wsparcie w negocjacjach lub podejmując się mediacji. Doradzamy w rozwiązaniach niosących możliwość alternatywnego zakończenia sporu W sprawach, których wymagany jest udział w sądzie, reprezentujemy Klientów na każdym z etapów postępowania. Współpraca z renomowanymi kancelariami na całym świecie, pozwala na zapewnienie wsparcia naszym Klientom i reprezentowanie ich także poza granicami Polski, w innych jurysdykcjach krajowych.

Przestępczość gospodarcza

Jednym z aspektów naszej działalności jest kompleksowa obsługa prawna w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w szczególności white collar crimes, a także postępowaniami karno-skarbowymi i sprawami karnymi o charakterze międzynarodowym, w tym tzw. karuzelami podatkowymi. W każdej sytuacji kryzysowej reagujemy niezwłocznie, służąc naszym Klientom natychmiastową radą i pomocą.

Naszym Klientom zapewniamy regularne wsparcie prawne związane z zapobieganiem lub – w sytuacjach w których to możliwe – mitygacją ryzyka podyktowanego zainicjowaniem postępowania karnego.

Ugruntowana znajomość funkcjonowania rynków kapitałowych pozwala nam skutecznie zapobiegać ryzyku pociągnięcia naszych Klientów do odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej.

Finansowanie projektów

Wraz z naszymi Klientami budujemy fundamenty pod rozwój ich marzeń o własnym biznesie. W celu skalowania innowacyjnych przedsięwzięć, wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskania dodatkowego finansowania, łącząc founderów z Aniołami Biznesu, funduszami inwestycyjnymi lub platformami startowymi akcelerującymi rozwój startupów. Świadczymy pomoc startupom w zapewnieniu kolejnych rund finansowania i znalezieniu inwestorów gwarantujących odpowiednie finansowanie projektu – smart money. Chcąc zapewnić founderom wszechstronny wybór źródeł finansowania, dokonujemy kompleksowego przeglądu programów akceleracyjnych oraz oferujących wsparcie dla przedsiębiorców. Powyższe pozwala na przybliżenie specyfiki danych programów oraz warunków uczestnictwa, a  co za tym idzie wybór najbardziej optymalnego źródła finansowania.

Zarządzanie IP

Aktywnie doradzamy naszym Klientom nie tylko w zarządzaniu portfelem praw własności intelektualnej, ale również świadczymy szeroki zakres usług w zakresie ochrony praw autorskich, ochrony know – how oraz transferu technologii. Świadczymy także pomoc związaną z uzyskiwaniem patentów na wynalazki, rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych a także domen internetowych.

W imieniu naszych Klientów negocjujemy i przygotowujemy umowy dotyczące praw autorskich, w tym umowy licencyjne, umowy na dostawę oprogramowania, umowy nabycia praw i zarządzania prawami wspólnymi.

Wykonujemy audyty prawne umów licencyjnych oraz praw własności intelektualnej, weryfikując przyjęte rozwiązania pod kątem zgodności z przepisami prawa.